RADNO VREME

Ponedeljak – Petak: 10h – 20h

PRATITE NAS
Blog Archives

VNS dr sci. med. Slavica Radovanović

Stručni tim

VNS dr sci. med. Slavica Radovanović

Specijalista interne medicine – subspecijalista kardiologije

VNS dr sci. med. Slavica Radovanović je rođena u Čačku, 22.12.1963. godine. Diplomirala je na medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije. Viši naučni saradnik Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ministarstva za nauku Republike Srbije. Profesor strukovnih studija za užu oblast klinička medicina na Visokoj strukovnoj školi-Internacionalni Centar za profesionalne studije (ICEPS) u Beogradu.

Preko 30 godina profesionalnog iskustva, sticala je najpre u KBC „Bežanijska Kosa“ gde je radila 20 godina i bila na pozicijama šefa neinvanzicne kardiološke dijagnostike, načelnika Odeljenja kardiologije i pomoćnika direktora KBC „Bežanijska Kosa“. Od 2017. godine zaposlena je u KBC „Dr Dragiša Mišović“- Dedinje, gde je trenutno na poziciji načelnika Centra za srčanu insuficijenciju i pomoćnik direktora KBC „Dr Dragiša Mišović“- Dedinje.

Dr sci. med. Slavica Radovanović se afirmisala u stručnoj i naučnoj javnosti kao istaknuti kliničar i istraživač na polju srčane insuficijencije i koronarne bolesti sa originalanim naučnim doprinosom izučavanju oksidativnog stresa u hroničnoj srčanoj insuficijenciji (HSI) i njegovog značaja u nastanku endotelne disfunkcije, remodelovanja leve komore kod bolesnika sa HSI kao i u progresiji oboljenja, što joj je omogućilo da dijagnostiku i lečenje bolesnika sa srčanom insuficijencijom uvek posmatra u kontekstu patofizioloških dešavanja.

Magistarsku tezu odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod nazivom: „Pokazatelji oksidativnog stresa u hroničnoj srčanoj insufiijenciji “ 2006.godine.

Doktorsku disertaciju odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu  pod nazivom: „Značaj oksidativnog stresa u nastanku endotelne disfunkcije i miokardnog remodelovanja kod bolesnika sa hroničnom srčanom insuficijencijom“ 2010. godine.

Naučno zvanje, Naučni saradnik, oblast kardiologija, stekla je po odluci Naučnog veća Medicinskog fakulteta i Ministarstva za nauku Republike Srbije, 2012. godine a zvanje, Viši naučni saradnik, oblast kardiologija, stekla  je 2018. godine.

Objavila je ukupno 260 radova. Prvi je autor u 66 radova. Kvantitativno izraženi rezultati za izbor u zvanje Viši naučni saradnik proizašli su iz publikovanih radova koji su citirani u CC, SCI i MEDLINE, zbornicima medjunarodnih i nacionalnih skupova. Izlagala je na brojnim medjunarodnim i domaćim stručnim skupovima.

Usavršavala se na univerzitetskim klinikama u Nemačkoj, (Würzburg i Charite u Berlinu) i Švajcarskoj (Bern) na polju neinvazivne kardiološke dijagnostike sa akcentom na samostalno izvođenje kardio pulmonalnog testa fizičkim opterećenjem (CPET) i drugih modaliteta stress eho testova kao i novih ehokardiografskih tehnika.

Član je Srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja za srčanu slabost, Radne grupe za izradu vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje srčane slabosti, Udruženja za srčanu slabost Srbije, Udruženja kardiologa Srbije u okviru kog je bila predsednik radne grupe za srčanu slabost od 2019-2021.godine.

Reference:

 1. Janković SM, Stojković S, Petrović M, Kostić T, Zdravković M, Radovanović S, Cvjetan R, Ratković N, Rihor B, Spiroski D, Stanković A, Anđelković B, Gocić Petrović R. Results of the trycort: Cohort study of add-on antihypertensives for treatment of resistant hypertension. Medicine (Baltimore). 2023 Jun 2;102(22):e33941. doi: 10.1097/MD.0000000000033941.
 2. Djokovic A, Stojanovich L, Stanisavljevic N, Veljic I, Todic B, Radovanovic S, Zivic R, Matic P, Filipovic B, Saponjski J, Apostolovic S, Zdravkovic M, Milic S, Shoenfeld Y. Primary antiphospholipid syndrome as a cause of impaired left ventricular diastolic function: experience from a Serbian cohort. Clin Exp Rheumatol. 2023 Jan;41(1):103-109.
 3. Kovačević M, Vezmar Kovačević S, Radovanović S, Stevanović P, Miljković B. Potential drug-drug interactions associated with clinical and laboratory findings at hospital admission.Int J Clin Pharm. 2020 Feb;42(1):150-157.
 4. Simeunovic D, Odanovic N, Pljesa-Ercegovac M, Radic T, Radovanovic S, Coric V, Milinkovic I, Matic M, Djukic T, Ristic A, Risimic D, Seferovic P, Simic T, Simic D, Savic-Radojevic A. Glutathione Transferase P1 Polymorphism Might Be a Risk Determinant in Heart Failure.Dis Markers. 2019 Jun 2;2019:6984845. doi: 10.1155/2019/6984845. eCollection 2019. PMID: 31275451
 5. Bartunek J, Terzic A, Beth A. Davison BA, Filippatos GA, Radovanovic S, Beleslin B, Bela Merkely B, Musialek P, Wojakowski W, Andreka P, Ivan G. Horvath IG, Katz A, Dolatabadi D, Badih El Nakadi BEI,  Arandjelovic A, Edes I, Seferovic PM, Obradovic S, Vanderheyden M, Jagic N, Petrov I, Atar S, Halabi M,  Gelev VL, Shochat MK, Kasprzak JD, Sanz-Ruiz R, Heyndrickx GR, Nyolczas N, Legrand V, Gue´de A, Heyse A, Moccetti T, Fernandez-Aviles F, Jimenez-Quevedo P, Bayes-Genis A, Hernandez-Garcia JM,  Ribichini F, Gruchala M, Waldman  SA, Teerlink JR, Gersh BJ, Povsic TJ, Henry TD, Metra M, Roger J. Hajjar RJ, Tendera M, Behfar A, Alexandre B, Seron A, Stough WG, Sherman W, Cotter G , and Wijns W; Cardiopoietic cell therapy for advanced ischaemic heart failure: results at 39 weeks of the prospective, randomized, double blind, sham-controlled CHART-1 clinical trial. European Heart Journal, 2017 Mar; 38 (9): 648- 660.
 6. Radovanovic S, Savic-Radojevic A, Pekmezovic T, Markovic O, Memon L, Jelic S, Simic D, Radic T, Pljesa-Ercegovac M, Simic T; Uric acid and gamma-glutamyl transferase activity are associated with left ventricular remodeling indices in patients with chronic heart failure. Rev Esp Cardiol (Engl Ed), 2014 Aug;67(8):632-42.
 7. Suvakov S, Damjanovic T, Pekmezovic T, Jakovljevic J, Savic-Radojevic A, Pljesa-Ercegovac M, Radovanovic S, Simic DV, Pljesa S, Zarkovic M, Mimic-Oka J, Dimkovic N, Simic T; Associations of GSTM1*0 and GSTA1*A genotypes with the risk of cardiovascular death among hemodialyses patients. BMC Nephrol. 2014 Jan 14;15(1):12
 8. Savic-Radojevic A, Radovanovic S, Pekmezovic T, Pljesa-Ercegovac M, Simic D, Djukic T, Matic M, and Simic T. The Role of Serum VCAM-1 and TNF-α as Predictors of Mortality and Morbidity in Patients with Chronic Heart Failure. Journal of Clinical Laboratory Analysis 00: 1–8 (2013).
 9. Radovanovic S, Savic-Radojevic A, Pljesa-Ercegovac M, Djukic T, Suvakov S, Krotin M, Simic DV, Matic M, Radojicic Z, Pekmezovic T, and Simic T. Markers of oxidative damage and enzyme activities as predictors of morbidity and mortality in patients with chronic heart failure. Journal of Cardiac Failure, 2012; 18(6):493-501.
 10. Radovanovic S, Krotin M, DV Simic, J Mimic-Oka, A Savic-Radojevic, M Pljesa-Ercegovac, M Matic, N Ninkovic, B Ivanovic and T Simic. Markers of oxidative damage in chronic heart failure: Role in disease progression. Redox Report, 2008; 13(3):109-116
Zakažite pregled

Doc. dr Tatjana Damjanović

Stručni tim

Doc. dr Tatjana Damjanović

Specijalista interne medicine – subspecijalista nefrologije

Dr Tatjana  Damjanović je rodjena u Beogradu  1964g. Na Medicinski fakultet u Beogradu je upisana školske 1982/83. i diplomirala 1987. god. Specijalista je Interne medicine, subspecijalista  nefrolog .

Zaposlena je na Kliničkom odeljenju za nefrologiju i dijalizu, Interne klinike,  KBC Zvezdara od  1994. Od 2012. je  na funkciji  šefa odseka  intenzivne nege nefrologije. Sprovodi ultrazvučnu dijagnostiku abdomena i urotrakta.

Odbranila  je magistarsku u tezu  na  Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000.god.,a  doktorsku tezu,  takodje na  Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2008. godine.

Kao stipendista International Society of Nephrology (ISN) 2002. god. provela je tri meseca na stručnom usavršavanju u Opštoj bolnici u Torontu, Kanada iz oblasti glomerulskih bolesti. Učestvovala je u Belgrade Aachen Study on Calcification in Hemodialysis (BASCH) studiji  od 2003. godine a u sklopu Sister Renal Center Pair pod pokroviteljstvim Svetskog udruzenja nefrologa (International Society of Nephrolgy-ISN).

Autor i koautor je brojnih radova u časopisima koji su citirani u CC, SCI i MEDLINE, zbornicima  medjunarodnih i nacionalnih skupova. Izlagala je na brojnim medjunarodnim i domaćim stručnim skupovima. Učestvovala je i u edukativnim skupovima – školama,  kao aktivni predavač.

Izabrana je za Naučnog saradnika Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu januara 2015. U nastavi je  na Medicinskom fakultetu u Beogradu, za predmet Interna  medicina kao klini;ki asistent od jula 2015.

Član je  SLD, LK Srbije Nefroloske sekcije i Udruženja nefrologa Srbije,

Reference:

 1. Djuric P.  Suvakov S.  Simic T.  Markovic D. Jerotic D. Jankovic A.  Bulatovic A. Tosic-Dragovic J. Damjanovic T. Marinkovic J.  Naumovic R. Dimkovic N. Vitamin E-Bonded Membranes Do Not Influence Markers of Oxidative Stress in Hemodialysis Patients with Homozygous Glutathione Transferase M1 Gene Deletion. Toxins (Basel)2020 Jun; 12(6): 352
 2. Suvakov S, Jerotic D, Damjanovic T, Milic N, Pekmezovic T, Djukic T, Jelic-Ivanovic Z, Savic Radojevic A, Pljesa-Ercegovac M, Matic M, McClements L, Dimkovic N, Garovic VD, Albright RC, Simic T. Markers of Oxidative Stress and Endothelial Dysfunction Predict Haemodialysis Patients Survival. Am J Nephrol. 2019;50(2):115-125
 3. Jerotic D, Matic M, Suvakov S, Vucicevic K, Damjanovic T, Savic-Radojevic A, Pljesa-Ercegovac M, Coric V, Stefanovic A, Ivanisevic J, Jelic-Ivanovic Z, McClements L, Dimkovic N, Simic T. Association of Nrf2SOD2and  GPX1  Polymorphisms with Biomarkers of Oxidative Distress and Survival in End-Stage Renal Disease Patients.   Toxins (Basel). 2019 Jul 23;11(7):431
 4. Dimkovic N, Schlieper G, Jankovic A, Djuric Z, Ketteler M, Damjanovic T, Djuric P, Marinkovic J, Radojcic Z, Markovic N, Floege J. Prognostic value of cardiovascular calcifications in hemodialysis patients: a longitudinal study .Int Urol Nephrol. 2018 May;50(5):939-94
 5. Jankovic A, Damjanovic T, Djuric Z, Marinkovic J, Schlieper G, Djuric P, Dragovic JT, Bulatovic A, Mitrovic M, Popovic J, Floege J, Dimkovic N. Calcification in arteriovenous fistula blood vessels may predict arteriovenous fistula failure: a 5-year follow-up study. Int Urol Nephrol. 2017 May;49(5):881-887
 6. Cimbaljevic S, Suvakov S, Matic M, Pljesa-Ercegovac M, Pekmezovic T, Radic T, Coric V, Damjanovic T, Dimkovic N, Markovic R, Savic-Radojevic A, Simic T. Association of GSTO1 and GSTO2 Polymorphism with Risk of End-Stage Renal Disease Development and Patient Survival. J Med Biochem. 2016;.35:302-311
 7. Jankovic A, Damjanovic T, Djuric Z, Marinkovic J, Schlieper G, Tosic-Dragovic J, Djuric P, Popovic J, Floege J, Dimkovic N.Impact of vascular calcifications on arteriovenous fistula survival in hemodialysis patients: a five-year follow-up. Nephron. 2015;129(4):247-252
 8. Vekic J, Zeljkovic A, Jelic-Ivanovic Z, Damjanovic T, Suvakov S, Matic M, Savic-Radojevic A, Simic T, Spasojevic-Kalimanovska V, Gojkovic T, Spasic S, Dimkovic N.Association of glutathione-S-transferase gene polymorphism and lipoprotein subclasses in hemodialysis patients. Clin Biochem. 2014 Apr;47(6):398-403
 9. Suvakov S, Damjanovic T, Pekmezovic T, Jakovljevic J, Savic-Radojevic A, Pljesa-Ercegovac M, Radovanovic S, Simic DV, Pljesa S, Zarkovic M, Mimic-Oka J, Dimkovic N, Simic T.Associations of GSTM1*0 and GSTA1*A genotypes with the risk of cardiovascular death among hemodialyses patients. BMC Nephrol. 2014 Jan 14;15:12.
 10. Suvakov S, Damjanovic T, Stefanovic A, Pekmezovic T, Savic-Radojevic A, Pljesa-Ercegovac M, Matic M, Djukic T, Coric V, Jakovljevic J, Ivanisevic J, Pljesa S, Jelic-Ivanovic Z, Mimic-Oka J, Dimkovic N, Simic T.Glutathione S-transferase A1, M1, P1 and T1 null or low-activity genotypes are associated with enhanced oxidative damage among haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2013 Jan;28(1):202-212
 11. Schlieper G, Westenfeld R, Krüger T, Cranenburg EC, Magdeleyns EJ, Brandenburg VM, Djuric  Z, Damjanovic T, Ketteler M, Vermeer C, Dimkovic N, Floege J, Schurgers LJ. Circulating nonphosphorylated  carboxylated matrix gla protein predicts survival in ESRD.J Am Soc Nephrol. 2011; 2:387-395.
 12. Damjanovic T, Djuric Z, Markovic N, Dimkovic S, Radojicic Z, Dimkovic N.Screening of vascular calcifications in patients with end-stage renal diseases. Gen Physiol Biophys. 2009;28 Spec No:277-283
 13. Schlieper G, Brandenburg V, Djuric Z, Damjanovic T, Markovic N, Schurgers L, Kruger T, Westenfeld R, Ackermann D, Haselhuhn A, Dimkovic S, Ketteler M, Floege J, Dimkovic N. Risk factors for cardiovascular calcifications in non-diabetic caucasian haemodialysis patients. Kidney Blood Press Res. 2009;32:161-168.
 14. Damjanovic T, Djuric S, Schlieper G, Markovic N, Dimkovic S, Radojicic Z, Krüger T, Floege J, Dimkovic N. Clinical features of hemodialysis patients with intimal versus medial vascular calcifications.J Nephrol. 2009 May-Jun;22(3):358-366
 15. Schlieper G, Krüger T, Djuric Z, Damjanovic T, Markovic N, Schurgers LJ, Brandenburg VM, Westenfeld R, Dimkovic S, Ketteler M, Grootendorst DC, Dekker FW, Floege J, Dimkovic N. Vascular access calcification predicts mortality in hemodialysis patients. Kidney Int. 2008;74:1582-1587.
 16. Markovic N, Dimkovic N, Damjanovic T, Loncar G, Dimkovic S. Isolated ventricular noncompaction in patients with chronic renal failure: report on two cases. Clin Nephrol 2008;70:72-76.

Dr Mihailo Radovanović

Stručni tim

Dr Mihailo Radovanović

Specijalizant urologije i rekonstruktivne urogenitalne hirurgije

Dr Mihailo Radovanović je rođen u Beogradu. Diplomirao je na medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.27, nakon što je odbranio svoj diplomski rad na temu antioksidanata i oksidativnog stresa. Odmah, po završetku studija, je upisao doktorske studije iz oblasti biologije tumora i oksidativnog stresa. U isto vreme je upisao i specijalizaciju iz oblasti urologije.

Profesionalno iskustvno je započeo na medicinskom fakultetu gde je bio zaposlen i učestvovao u naučnom projektu ” Gluthation – S – Tasferase ” do kraja 2019. Dr Mihailo Radovanović je rođen u Beogradu. Diplomirao je na medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.27, nakon što je odbranio svoj diplomski rad na temu oksidativnog stresa. Odmah, po završetku studija, je upisao doktorske studije iz oblasti biologije tumora i oksidativnog stresa. U isto vreme je upisao i specijalizaciju iz oblasti Urologije.

Profesionalno iskustvno je započeo na medicinskom fakultetu gde je bio zaposlen i učestvovao u naučnom projektu ” Gluthation – S – Tasferase ” do kraja 2019. Nakon čega je svoje usavršavanje nastavio u KBC ,, Dr Dragiša Mišović – Dedinje”.

Od samog početka svoje specijalizacije, dr Radovanović radi i u ,,Fondaciji Sava Perović” gde je zajedno sa svojim mentorom dr Radošem Đinovićem ( jednim od svetksi najpoznatijih i najinovativnijih hirurga u ovoj oblasti ) učestvovao u više od 2000 najkomplikovanijih operacija iz oblasti rekonstrukcije urogenitalnog trakta, tretirajući na taj način komplikovana stanja kod pedijatrijskih i odraslih pacijenata, kao što su urođene anomalije urogenitalnog trakta, erektilna disfunkcija, promena pola, rešavanje problema u vezi sa mokrenjem.

2021. godine dr Radovanović je bio u ORSI akademiji i OLV Klinici u Belgiji, kod prof. dr Alex Mottrie-a ( pionira robotske hirurgije u svetu ) na usavršavanju i sticanju znanja i veština iz oblasti minimalno invazivne robotske hirurgije.

Od 2022. godine je angažovan kao oficijalni sportksi lekar ,, Bilaton Saveza Srbije ”

Jezici: Srpski, Ruski, Nemački, Engleski


Prof. dr Ana Đorđević Dikić

Stručni tim

Prof. dr Ana Đorđević Dikić

Specijalista interne medicine – subspecijalista kardiologije

Rođena u Dubrovniku, 7.april 1964. Internista, supspecijalista kardiologije. Profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Osnovnu, srednju školu i fakultet je ѕavršila u Beogradu. Diplomirala je 1988. Specijalistički ispit je položila 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Subspecijalista u oblasti kardiologije je od 2000 godine.

Magistarsku tezu pod nazivom:
Adenozinski ehokardiografski test u dijagnostici koronarne bolesti odbranila je 1988, na Medicinskom fakultetu z Beogradu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom: ,,Neinvazivna procena koronarne rezerve transtorakalnom Dopler ehokardiografijom kod pacijenata sa prethodnim infarktom miokarda pre i posle perkutane koronarne intervencije“, odbranila je 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Kao dobitnica stipendije za naučno istraživanje Evropskog Udruženja Kardiologa, radila je na Institutu za kliničku fiziologiju u Pizi, Italija 6 meseci usavršavajući metode neinvazivne dijagnostike.

Od 1992 godine radi na Klinici za Kardilogiju Kliničkog Centra Srbije na odelenju neinvazivne dijanostike., gde je šef Kabineta za funkcionalnu dijagnostiku i farmakološke testove, što je ujedno i glavni predmet njenog naučnog istraživanja u cilju razvijanja neinvazivnih metoda dijagnostike.

U zvanje vanrednog profesora na katedri za Internu medicinu Medicinskog Fakulteta u Beogradu izabrana 2015 godine.

Aktivna u radu ,,Udruženja kardiologa Srbije“ kao podpredsednik za časopis udruženja Srce i krvni sudovi od 2014.

Predsednik radne grupe za Koronarnu patofiziologiju. mikrocirkulaciju i funkciju miokarda.

Predsednik Udruženja kardiologa Srbije u periodu od 2017 do 2019, angažovala se za veću interakciju mladih kolega i Evropskog udruženja kardiologa kroz stipendije udruženja za odlazak na naučne skupove i formiranje mikro-stipendija koje će potpomognuti odlazak kolega u inostranstvo u elitne centre radi savladavanja određenih metoda koja će kasnije implementirati u Srbiji.

Takođe, tokom svog radnog veka oformila je sekciju u okviru udruženja : Ženski forum koja će se baviti problemima žena kao doktorima i pacijentima.

Za svoje angažovanje je dobila priznanje: Zlatnu medalju udruženja kardiologa.

U svom profesionalnom radu unapredila je metode neinvazivne i funkcionalne dijagnostike ishemijske bolesti srca i prva uvela nov metod neinvazivnog ehokardiografskog merenja koronarne rezerve protoka u svakodnevnu kliničku praksu koji je omogućio jednostavno praćenje zdravstvenog stanja pacijenata i doneo olakšice u donošenju terapijskih odluka.

Svoje dijagnostičke veštine je prenosila na sve zainteresovane kolege i iz tog rada su stvoreni mnogi naučni radovi. Njen kabinet za funkcionalnu dijagnostiku je jedan od 21 centara u svetu angažovanim na zajedničkom multicentričnom internacionalnom projektu napredne primene stres ehokardiografije pod nazivom Stres eho 2020.

Autor je i ko-autor u 112 originalnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima., kumulativni impakt faktor je 210.479. Autor je poglavnja u knjizi: Kardiologija, urednici Ostojić M, Kanjuh B, Beleslin B Beograd : Zavod za udžbenike, 2011; u knjizi Stres test, urednici Nedeljković I, Dikić N , Beograd 2014, u knjizi Iznenadna srčana smrt u sportu, urednik Dikić N, Beograd 2004, z Knjizi Stres ehokardiografija, urednik Pikano E, Springer, šesto izdanje 2016.

Član je Evropskog i Američkog udruženja kardiologa.


Prim. dr Vesna Đurić

Stručni tim

Prim. Dr Vesna Đurić

Specijalista interne medicine – subspecijalista pulmologije

Osnovne studije: 1989. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Specijalizacija: 1999. specijalistički ispit iz oblasti Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet  u  Beogradu

Supspecijalizacija pulmologije: 2014. odbranjen rad iz uže specijalizacije „Procena uhranjenosti i mineralne gustine kostiju kod pacijenata sa umerenom do teškom HOBP“  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Primarijat: 2010. dodeljeno zvanje Primarijus

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

 • 2017-i dalje lekar specijalista interne medicine, supsecijalista pulmologije u KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ i šef kabineta za medicinu spavanja.
 • 1997-2017- klinički lekar, specijalista interne medicine, supspecijalista pulmologije na odeljenju pulmologije u KBC «Bežanijska kosa»
 • 1992-1997. lekar u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
 • 1990-1991. lekarski staž, Dom zdravlja Rakovica

STRUČNO USAVRŠAVANjE

2003 –  Edukacija iz oblasti bronhologije, Institut za plućne bolesti, Klinički centar Srbije,

2013 –  Edukacija iz oblasti sleep medicine, Sleep Center, Hungarian Defence Forces Military Hospital–Budimpešta

2017 –  Škola spirometrije, Spirometry training programme- EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS)

Predmet interesovanja su astma, hronična opstruktivna bolest pluća, respiratorne infekcije, embolija pluća, karcinom pluća i fibroze pluća kao i dijagnostika i lečenje poremećaja disanja u spavanju (sleep apnea) i funkcije respiratornog sistema.

Učesnik brojnih međunarodnih kliničkih studija iz oblasti pulmologije.

Autor i koautor više radova na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima.

Članstva:

 • Srpsko lekarsko društvo (SLD), Sekcija za pulmologiju
 • Udruženje pulmologa Srbije
 • European Respiratory Society

Dr Aleksandar Ljuboja

Stručni tim

Dr Aleksandar Ljuboja

Specijalista interne medicine – subspecijalista hematologije

Aleksandar Ljuboja sa svojom posvećenošću, temeljnim radom i ljubavlju prema medicini i lečenju pacijenata, u Nucleus ordinaciji obavlja hematološke i internističke preglede. Svoje medicinsko obrazovanje je stekao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pripavnički staž je proveo u Kliničkom Centru srbije gde je, takođe, položio specijalistički ispit iz interne medicine sa odličnim uspehom.

DODATNO OBRAZOVANJE I KURSEVI:

28.05.2012.- licencirani predavač prve pomoći Crvenog krsta Srbije
11.10.2010.- završio obuku prve pomoći i brzog reagovanja u kriznim situacijama
14.09.2010.- završio kurs za medicinsko dokumentovanje posledica nasilja nad ženama

RADNO ISKUSTVO:

01.06.2019. i dalje
odeljenje kliničke hematologije u KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”

01.02.2019. – 31.05.2019.
na internom odeljenju sa hemodijalizom u Opštoj bolnici Majdanpek

04.11.2013. – 21.01.2019.
na specijalizaciji interne medicine u nastavnim bazama Kliničkog centra Srbije

01.02.2011. – 03.11.2013.
na odeljenju interne medicine Opšte bolnice Majdanpek, zadužen za funkcionisanje službe hemodijalize, dijagnostiku, negu i lečenje hospitalizovanih bolesnika

11.02.2010. – 31.01.2011. zaposlen u službi opšte medicine Doma zdravlja Majdanpek, u svojstvu izabranog lekara

06.08.2009. – 10.02.2010. zaposlen u Domu zdravlja Majdanpek u službi hitne medicinske pomoći

DODATNE AKTIVNOSTI I INTERESOVANJA:

01.10.2019.- i dalje
Potpredsedinik Srpskog lekarskog društva-podružnica KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”

29.06.2015.- i dalje
glavni koordinator SrMSA (Srpska Asocijacija Studenata Medicine) u Beogradu za programe međunarodne saradnje i razmene studenata i mladih lekara sa Ruskom Federacijom, u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Kliničkim centrom Srbije i HCCM Ruske Federacije.

29.11.2013.- 07.04.2014.
član Opštinskog veća opštine Majdanpek zadužen za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

28.05.2012.- i dalje
predavač prve pomoći u sklopu programa obuke vozača i predsednik ispitne komisije u Crvenom krstu Majdanpek

06.05.2012.-29.11.2013.
član nevladine organizacije “Fondacija Fridrih Nauman

2008.-2010.
humanitarni rad u Fondaciji NJKV princeze Katarine Karađorđević

2006.-2007.
član humanitarne organizacije “Lions Club Internacional

2003.-2004.
koordinator za studentska pitanja Studentske unije medicinara (SUMC)

STRANI JEZICI:

Engleski jezik
Ruski jezik


Dr Dragana Bjelica

Stručni tim

Dr Dragana Bjelica


Obrazovanje
 • Diplomirala 31. 10. 2007. sa prosečnom ocenom 9,31.
 • Položila stručni ispit 27. 05. 2008.
 • Upisala specijalističke-akademske studije iz  radiologije 2007/08. god- diplomirala sa odličnom ocenom 21. 11. 2010. na temu „Značaj integrisanih kompjuterskih sistema za procenu stepena lezija na koronarnim arterijama”.
 • Završene specijalizacija iz oblasti radiologije 2013 – 2017.
 • Upisane Doktorske studije iz radiologije 2013.
Radno iskustvo
 • od 2018 –
  Klinički lekar/Specijalista – KBC Bežanijska kosa
 • od 2018 –
  Konsultant radiolog – Euromedik
Edukacije i treninzi
 • Senološki Kongres, Novi Sad, 2017. i 2019.
 • Japanese Project for Improvement of the National Program for Early
 • Detection of Breast Cancer, Beograd 2017.
 • ECR, Beč, 2018.
 • Teaching course in mammography – Detection and Diagnosys of Breast Diseases Using Multimodality Approach Course (Laszlo Tabar), Beograd 2018.
 • Belgrade breast MRI Workshop, Beograd – IORS 2019.
Stručni radovi
 • Dragana Stevanović, J. Šaponjski, A. Aleksić, D.Mrda. Značaj višeredne kompjuterizovane tomografije kod retkih urodjenih anomalija koronarnih arterija. Prikaz slučaja. Drugi kongres radiologa Srbije, 24- 27. Maj 2009, Novi Sad.
 • Davor Mrda, D. Mašulović, J.Šaponjski, T. Mijajlović, D.Stevanović. Neuobičajena kasna komplikacija kod pacijenta kome je radjena ekstrakorporalna pulsna ultrazvučna litotripsija. Prikaz slučaja. Drugi kongres radiologa Srbije, 24- 27. Maj 2009, Novi Sad.
 • Vladimir Mirčetić, J.Šaponjski, V.Vukčević, G.Tomašek, S.Pendić-Polak, D.Stevanović. Mogućnost interventne radiologije u uklanjanju stranih tela iz kardiovaskularnog sistema: petnaestogodišnje iskustvo.  Drugi kongres radiologa Srbije, 24- 27. Maj 2009, Novi Sad.
 • Davor Mrda, D.Mašulović, J.Šaponjski, S.Vranješ, N.Petrović, D.Stevanović. Neuobičajena kolateralna cirkulacija kod Sy Larich. Prikaz slučaja. Drugi kongres radiologa Srbije, 24- 27. Maj 2009, Novi Sad.
 • Goran Tomašek, S.Vranješ, J. Šaponjski, D. Mrda, D.Stevanović. Ponovna hipertenzija posle uspešne transkateterne terapije stenoze renalne arterije: dijagnostička vrednost detektovanja restenoze u dugotrajnom praćenju. Drugi kongres radiologa Srbije, 24- 27. Maj 2009, Novi Sad.
 • Dragana Stevanović, J.Šaponjski, A. Aleksić, S. Pendić- Polak. Savremen pristup u dijagnostici retke anomalije koronarnh arteija (zajedničko ishodište koronarnih arterija). Prikaz slučaja. Kongres radiologa Srbije, 13-16. Novembar 2011, Zlatibor.

Prim. dr med sci. Dragana Kuljić Obradović

Stručni tim

Prim dr med sci. Dragana Kuljić Obradović

Specijalista neurologije


Prim dr med sci. Dragana Kuljić Obradović u Nucleus ordinaciji, sa svojom posvećenošću i temeljnim pristupom, kako radu tako i lečenju pacijenata kao i dugogodišnjim iskustvnom u oblasti svoje specijalnosti obavlja neurološke preglede.

Obrazovanje
 • Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu.
 • Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1986. godine sa prosečnom ocenom 9,00 i stekla zvanje doktora medicine.
 • Zvanje specijaliste opšte medicine stekla je 1992. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Maja 1998. godine nakon završnog specijalističkog ispita stekla je zvanje specijaliste neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Poslediplomske studije iz oblasti neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je 29. 06. 2000. godine odbranom magistarske teze pod nazivom ,,Klinička slika, tok i prognoza subkortikalnih afazija”.
 • Doktorsku disertaciju iz oblasti neurologije pod nazivom ,,Komparativna analiza kliničke slike supkortikalnih i transkortikalnih afazija” sa uspehom je odbranila 11. 06. 2007. godine.
 • Zvanje primarijusa dobila je 2006. godine.
 • 2001.god. završila je usavršavanje iz kliničke elektroencefalografije u okviru edukacije Jugoslovenskog udruženja za kliničku neurofiziologiju.
 • Na Institutu za neurologiju sa uspehom je završila edukaciju iz neuropsihologije 2002. godne.
 • U okviru škole Udruženje flebologa Srbije i Crne Gore, 2007 godine završila je edukaciju iz ultrazvuka.
 • 2002.god. i 2003.god. aktivno je učestvovala u radu kontinuiranog medicinskog edukativnog programa u okviru World Federation of Neurology.
 • Redovni je učesnik kontinuirane edukacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Služba:

Nakon završenog obaveznog lekarskog staža obavljala je poslove lekara opšte medicine u DZ Opovo.

Od 1989. do 2008. godine bila je u stalnom radnom odnosu u Specijalnoj bolnici za lečenje i prevenciju vaskularnih bolesti mozga „Sveti Sava“ kao klinički lekar, a nakon polaganja specijalističkog ispita na poslovima lekara specijaliste neurologa.

Od 2004. g do 2008. godine bila je načelnik prijemno-trijažne službe u Specijalnoj bolnici za lečenje i prevenciju vaskularnih bolesti mozga „Sveti Sava“.

Od  2008. godine stalno je zaposlena u KBC ”Dr Dragiša Mišović” na mestu direktora Bolnice za neurologiju.

Od školske 2000/2001. do 2007/2008. godine bila je angažovana u realizaciji nastavnog programa iz predmeta Socijalna gerontologija na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Članstvo u strukovnim udruženjima:

Aktivan je član Srpskog lekarskog društva, Jugoslovenskog udruženja neuropsihologa i Jugoslovenskog udruženja za kliničku fiziologiju. Član je European Federation of Neurological Societies. 2002. godine dodeljena joj je zahvalnica Srpskog Lekarskog Društva.

Predavanja u okviru kontinuirane medicinske edukacije:
 • Neurološki pristup dijabetičnim polineuropatijama. Gerijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva, 2009; Beograd.
 • Ređi uzroci vrtoglavice. Akreditovan program KME. Seminar KBC “Dr Dragiša Mišović” Beograd, 2010.
 • Multidisciplinarni pristup gubitku svesti.  Akreditovan program KME. Seminar KBC “Dr Dragiša Mišović” Beograd, 2010
 • Savremeni pristup akutnom moždanom udaru. Akreditovan program KME. Kurs prve kategorije KBC “Dr Dragiša Mišović” Beograd, 2010.
Predavanja po pozivu:
 • Klinička slika, tok i prognoza subkortikalnih afazija. Neurološka sekcija srpskog lekarskog društva 2001 Beograd .
 • Lečenje kasnih posledica ishemičnog moždanog udara. Satelitski simpozijum Ateroskleroza i cerebrovaskularna bolest: Posle dekade mozga. Prvi Jugoslovenski kongres o aterosklerozi 2001 Jun 1 Beograd.
 • Psihijatrijske posledice moždanog udara. Simpozijum o kasnim posledicama moždanog udara 2003 Maj 9 Beograd.
 • Depresije nakon moždanog udara. Fizijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva 2003; Stari Slankamen.
 • Psihijatrijske posledice moždanog udara. Treća škola za zdravstvene radnike i saradnike u gerijatriji sa medjunarodnim učešćem 2004 April 19-22 Donji MIlanovac.
 • Prehospitalna digerencijalna dijagnoza moždanog udara. Sedmi kongres urgentne medicine Kragujevac 2006.
 • Dijabetične polineuropatije. Seminar KBC “Dr Dragiša Mišović” Beograd 2008.
 • Metaboličke encefalopatije. Seminar KBC “Dr Dragiša Mišović” Beograd 2009.
Publikacije:

Autor je više naučnih radova iz oblasti neurologije publikovanih u inostranim i domaćim časopisima i prezentovanih na  Jugoslovenskim i međunarodnim neurološkim kongresima.

Autorski radovi:

Objavljeni u časopisima sa recenzijama:

 • Kuljic-Obradovic D. Subcortical aphasia: three different language disorder syndromes? European Journal of Neurology 2003; 10: 445-448.
 • Kuljić-Obradović D, Ocić G. Kliničke karakteristike govorno-jezičkih disfunkcija talamičkih afazija. Vojnosanitetski pregled 2002; 59: 369-375.
 • Kuljić-Obradović D, Labudović G, Basurović N, Savić M. Neuropsychological deficits after bithalamic haemorrhages. Journal of the neurological Sciences 2007; 27: 174-176.
 • Kuljić-Obradović D, Đoković S, Labudović M. Diferencijalna dijagnoza moždanog udara u prehospitalnim uslovima. ABC-časopis urgentne medicine 2006; Vol. 6, br. 2-3: 66-69.

Objavljeni u zbornicima radova

 • Kuljić-Obradović D, Todorović B. Analiza strukture mortaliteta u pacijenata lečenih zbog CVO mozga. Prvi kongres prehospitalne urgentne medicine; 1999 Okt 01-05; Arandjelovac: 15.
 • Kuljić D, Ocić G. Klinički varijeteti subkortikalnih afazija. Peti kongres neurologa Jugoslavije; 2000 Jun 01-03; Zlatibor: 149.
 • Kuljić-Obradović D, Todorović B. Učestalost pojave epileptičnih napada kod cerebrovaskularne insuficijencije. Peti kongres neurologa Jugoslavije; 2000 Jun 01-03; Zlatibor: 69.
 • Kuljić-Obradović D. Lečenje kasnih posledica ishemičnog moždanog udara. Satelitski simpozijum Ateroskleroza i cerebrovaskularna bolest: Posle dekade mozga. Prvi Jugoslovenski kongres o aterosklerozi; 2001 Jun 1; Beograd: 76-82.
 • Kuljić-Obradović D. Poremećaji govorno-jezičkih funkcija nastali usled ishemičkih lezija strijatokapsularnog regiona mozga. Drugi Jugoslovenski simpozijum o moždanom udaru; 2001 Septembar : Soko Banja: 215.
 • Kuljić-Obradović D. Jovanović M. Učestalost pojedinih faktora rizika za razvoj moždanog udara u starijoj životnoj dobi. 2002 Maj 12-16: Vrnjačka Banja.
 • Kuljić-Obradović D, Medić S. Glavobolja i cerebrovaskularna bolest. III Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama; 2002 Decembar 5-7: Novi Sad.
 • Kuljić-Obradović D. Psihijatrijske posledice moždanog udara. Simpozijum o kasnim posledicama moždanog udara: Zbornik radova; 2003 Maj 9; Beograd: 5-15.
 • Kuljić-Obradović D, Atić S. Does EEG pattern in stroke patient with epileptic seizure depend on localization of the lesion? 35th International Danube symposium for neurological sciences and continuing education 2003 September 11th-14th; Belgrade: 83.
 • Kuljić-Obradović D, Bezmarević A. Prediktori lošeg ishoda spontane intracerebralne hemoragije. Dvanaesti kongres neurologa Srbije I Crne Gore sa medjunarodnim učešćem; 2004 Oktobar 06-10; Novi Sad: 107-108.
 • Kuljić-Obradović D, Medic S, Basurović N. Depresija nakog blagog moždanog udara. Četvrti Jugoslovenski simpozijum o moždanom udaru; 2005 Septembar : Tara.
 • Kuljić-Obradović D, Labudović G, Basurović N, Savić M. Neuropsychological deficits after bithalamic haemorrhages-case report. Fourh International Congess on Vascular Dementia 2005 October 20th-23 th; Porto: 69.
 • Kuljić-Obradović D, Medić S, Ivanović Basurović N. Post-stroke depression after mild stroke. Fifth International Congess on Vascular Dementia 2007 November 8th-11 th; Budapest: 105.
 • Kuljić Obradović D, Ocić G. Komparativna analiza kliničke slike talamičke i transkortikalne senzorne afazije. VII-XIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2008 Septembar 11-14; Kragujevac: 242.
 • Kuljić Obradović D, Stojčevska T, Čelić V, Popović-Penčić B, Nešović M, Kleut M. Cardiovascular autonomic neuropathy in patients with chronic heart failure. NEUROCARD 2009. International Symposium on Neurocardiology; 2009 October 1-3; Belgrade: 74.
Koautorski radovi:

Objavljeni u časopisima: 

 • Nenadović M, Striković J, Aleksić A, Ratković R, Zelenović Lj, Solunac B, Škerović M, Kuljić D. Therapeutical value of PTX in patientes with acute brain ishemia. Neurologija, 1990, 37 Suppl 1: 96-97.
 • Savić M, Nikić P, Kuljic-Obradovic D. Relationship between prevalent cardiovascular disease and the main subtypes of ischemic stroke. European Journal of Neurology 2004; Vol 11. Suppl 2: 72.
 • Trajković S, Ivanović N, Bezmarević A, Zelenović Lj, Kuljic-Obradovic D, Savić M. Clinica course in patients wih cerebellar infarcts. European Journal of Neurology 2006; Vol 13. Suppl 2: 178.
 • Medic S, Kuljic Obradovic D, Boskovic M, Andrejic V, Nikolic M, Radic Z. Diabetes and Stroke: How to Recognize the High-risk Category for Ischemic Stroke? European Journal of Neurology 2008; Vol 15. Suppl 3: 70.
 • Andrejic V, Medic S, Kuljic Obradovic D, Radic Z Jacquieline du Prè: Lasting inspiration. European Journal of Neurology 2008; Vol 15. Suppl 3: 387.
 • Medic S, Kuljic Obradovic D, Multiple lacunar infarcts with and without hite matter lesions: Differences in cliical presentation an risk factor profile. Cerebrovasc Dis 2009; 27 (suppl 6): 200

Objavljeni u zbornicima radova

 • Nenadović M, Aleksić A, Zelenović Lj, Škerović M Solunac B, Maloparac Nikolić S, Kuljić D, Sretenović S. Primena Pentoxifyllin-a u akutnom ishemijskom cerebrovaskularnom insultu sa aspekta uticaja na hemoreološke poremećaje. Prvi Jugoslovenski Simpozijum o urgentnim stanjima u neurologiji; 1990 Nov 15-17; Beograd: 37.
 • Savić M. Nikić P, Kuljić-Obradović D, Denić. Amnestic Syndrome in Patient with ruptured Anerysms of the Anterior Communicans Artery-The influence of CT results on long term prognosis. Fourh International Congess on Vascular Dementia 2005 October 20th-23 th; Porto: 66.
 • Andrejić V, Medić S, Kuljić Obradović D, Radić Ž. Dislipidemija kao faktor rizika za akutni ishemički moždani udar. VII-XIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2008 Septembar 11-14; Kragujevac: 218.
 • Nikolić M, Dragović S, Andrejić V, Medić S, Kuljić Obradović D. Značaj hipoglikorahije u postavljanju dijagnoze meningealne karcinomatoze: prikaz slučaja. VII-XIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2008 Septembar 11-14; Kragujevac: 288.

Ass. dr Slaviša Savić

Stručni tim

Ass. dr Slaviša Savić

Specijalista urologije


Dr Slaviša Savić, specijalista urologije od 1995 godine.

Zaposlen  u KBC Dr  Dragisa Misovic, na mestu rukovodioca klinike za Urologiju.

Doktor je nauka i klinicki asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Tokom svog profesionalnog angažovanja Ass. dr Slaviša Savić se usavršio u izvođenju brojnih uroloških dijagnostičkih i operativnih procedura. Za vreme svog radnog iskustva obavio je veliki broj operacija prostate, bubrega, bešike i genitalnih organa, kako maligne tako i benigne patologije. Glavne interese usavršavanja usmerio je ka otvorenoj hirurgiji, laparoskopskoj hirurgiji, endskopskoj hirurgiji i dijagnostici. Takođe, se bavi tretmanom kalkuloze urinarnog trakta. Objavio je više stručnih radova u domaćim i međunarodnim stručnim casopisima. Autor više radova na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima. Tokom svog usavršavanja aktivno je učestvovao u brojnim kongresima i simpozijumima.

U ordinaciji Nucleus obavlja  specijalisticki uroloski pregeld uz ultrazvučnu dijagnostiku organa urogenitalnog trakta.


Doc. dr Branka Filipović

Stručni tim

Doc. dr Branka Filipović

Specijalista interne medicine – gastroenterolog

Rođena 12. 04. 1972. godine u Kraljevu. Osnovnu i srednju medicinsku školu završila u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine sa prosečnom ocenom 9.53. Specijalistički ispit iz interne medicine položila 2003. godine sa odličnim uspehom, a iste gdine odbranila i magistersku tezu iz oblasti digestivnog sistema. Doktorsku disertaciju iz gastroenterologije odbranila 2010. godine. Za kliničkog asistenta za užu naučnu oblast interna medicina – gastroenterologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabrana 2011. godine, a od 2018. godine je stekla zvanje docenta za istu naučnu oblast.

U periodu od 1999 – 2018. godine bila zaposlena na odeljenju gastroenterologije sa odsecima Kliničko bolničkog centra “Bežanijska Kosa”, gde je tokom 2012-2013 godine obavljala funkciju načelnika odeljenja gastroenterologije. Od 2015.godine do 2018. godine bila angažovana na poslovima pomoćnika direktora za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost i bila član naučnog odbora.  Od 2018. godine zaposlena na Kliničko bolničkom centru “Dr Dragiša Mišović – Dedinje” gde obavlja funkciju načelnika odeljenja gastroenterologije.

Dugogodišnji istraživač saradnik na projektu III 41020 koga finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Tokom 2010. godine stručno se usavršavala na odeljenju hepatologije bolnice u Parizu “Centre Hopitaux des Paris: Pitie Sal – Petriere, dept. de Gastroénterologie”.

U više navrata je bila glavni gostujući urednik specijalnih izdanja časopisa visokog impakt faktora citiranih u JCR bazi: “Gastroenterology Research and Practice” (2016), Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology (2018 i 2020).

Do sada je ukupno objavila 53 stučna i naučna rada od čega su 36 u časopisima sa JCR liste. Najveći deo radova је vezan zа proučavanje funkcionalnih poremećaja digestivnog sistema i nealkoholne masne bolesti jetre, u kojima je posebno naglašavala moderni aspekt ove problematike koji se odnosi na poremećaj moždano crevne barijere i crevnog mikrobioma.

U svakodnevnom radu posebno je posvećena edukaciji studenata i mlađih kolega na specijalizaciji, a i angažovana je na pomaganju studentima u izradi radova i njihovim prvim koracima u bavljenju naučno istraživačkim radom.

Pored gastroenterologije kojoj je izuzetno posvećena, mnogo voli da čita knjige, gleda filmove, sluša muziku, da šeta i provodi vreme sa svojim blizancima Tijanom i Veljkom i doskora sa svojim pokojnim suprugom Branislavom.

Stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu:

2010. Centre Hopitaux des Paris: Pitie Sal – Petriere, dept. de Gastroénterologie Paris, France, Angažovana na:

 • Ezofagogastroduodenoskopijama, terapijskim i dijagnostičkim ultrasonografija abdomena.
 • DOPPLER ultrasonografija portnog sistema
 • Abdominalne paracenteze
 • Slepe i ciljane biopsije jetre
 • Analiza nutritivnog statusa tehnikom bioimpedance.
 • Kontinuirano obavlja edukaciju lekara na specijalizaciji i užoj specijalizaciji iz abdominalne ultrasonografije, Dopler ultrasonografije abdomena, gornje endoskopije, abdominalne paracenteze, slepih i ciljanih biopsija jetre

2015 – 2018.god. Pomoćnik direktora za naučnu, istraživačku i obrazovnu delatnost KBC „Bežanijska Kosa“

2015 – 2018.god. Član Naučnog odbora KBC „Bežanijska Kosa“

2011 – danas saradnik na projektu III 41020, koga finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

2012 – 2013 Načelnik odeljenja Gastroenterologije sa odsecima KBC „Bežanijska Kosa“
Edukator iz oblasti abdominalne ultasonografije

Članstva:
 • Srpsko lekarsko društvo (SLD), Sekcija za gastroenterologiju i hepatologiju
 • International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO)
 • Mediteransko udruženje gastroenterologa
Jezici:
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik

Politika privatnosti
Koristimo kolačiće da poboljšamo vaše iskustvo dok koristite našu veb stranicu. Ako koristite naše Usluge preko pretraživača, možete ograničiti, blokirati ili ukloniti kolačiće putem podešavanja vašeg veb pretraživača. Takođe koristimo sadržaj i skripte trećih strana koje mogu koristiti tehnologije za praćenje. Možete selektivno dati svoju saglasnost u nastavku da biste dozvolili ugrađivanje takvih trećih strana. Za potpune informacije o kolačićima koje koristimo, podacima koje prikupljamo i načinu na koji ih obrađujemo, pogledajte našu Politika privatnosti
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google