RADNO VREME

Ponedeljak – Petak: 10h – 20h

PRATITE NAS

Stručni tim

Prim dr med sci. Dragana Kuljić Obradović

Specijalista neurologije


Prim dr med sci. Dragana Kuljić Obradović u Nucleus ordinaciji, sa svojom posvećenošću i temeljnim pristupom, kako radu tako i lečenju pacijenata kao i dugogodišnjim iskustvnom u oblasti svoje specijalnosti obavlja neurološke preglede.

Obrazovanje
 • Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu.
 • Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1986. godine sa prosečnom ocenom 9,00 i stekla zvanje doktora medicine.
 • Zvanje specijaliste opšte medicine stekla je 1992. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Maja 1998. godine nakon završnog specijalističkog ispita stekla je zvanje specijaliste neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Poslediplomske studije iz oblasti neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je 29. 06. 2000. godine odbranom magistarske teze pod nazivom ,,Klinička slika, tok i prognoza subkortikalnih afazija”.
 • Doktorsku disertaciju iz oblasti neurologije pod nazivom ,,Komparativna analiza kliničke slike supkortikalnih i transkortikalnih afazija” sa uspehom je odbranila 11. 06. 2007. godine.
 • Zvanje primarijusa dobila je 2006. godine.
 • 2001.god. završila je usavršavanje iz kliničke elektroencefalografije u okviru edukacije Jugoslovenskog udruženja za kliničku neurofiziologiju.
 • Na Institutu za neurologiju sa uspehom je završila edukaciju iz neuropsihologije 2002. godne.
 • U okviru škole Udruženje flebologa Srbije i Crne Gore, 2007 godine završila je edukaciju iz ultrazvuka.
 • 2002.god. i 2003.god. aktivno je učestvovala u radu kontinuiranog medicinskog edukativnog programa u okviru World Federation of Neurology.
 • Redovni je učesnik kontinuirane edukacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Služba:

Nakon završenog obaveznog lekarskog staža obavljala je poslove lekara opšte medicine u DZ Opovo.

Od 1989. do 2008. godine bila je u stalnom radnom odnosu u Specijalnoj bolnici za lečenje i prevenciju vaskularnih bolesti mozga „Sveti Sava“ kao klinički lekar, a nakon polaganja specijalističkog ispita na poslovima lekara specijaliste neurologa.

Od 2004. g do 2008. godine bila je načelnik prijemno-trijažne službe u Specijalnoj bolnici za lečenje i prevenciju vaskularnih bolesti mozga „Sveti Sava“.

Od  2008. godine stalno je zaposlena u KBC ”Dr Dragiša Mišović” na mestu direktora Bolnice za neurologiju.

Od školske 2000/2001. do 2007/2008. godine bila je angažovana u realizaciji nastavnog programa iz predmeta Socijalna gerontologija na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Članstvo u strukovnim udruženjima:

Aktivan je član Srpskog lekarskog društva, Jugoslovenskog udruženja neuropsihologa i Jugoslovenskog udruženja za kliničku fiziologiju. Član je European Federation of Neurological Societies. 2002. godine dodeljena joj je zahvalnica Srpskog Lekarskog Društva.

Predavanja u okviru kontinuirane medicinske edukacije:
 • Neurološki pristup dijabetičnim polineuropatijama. Gerijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva, 2009; Beograd.
 • Ređi uzroci vrtoglavice. Akreditovan program KME. Seminar KBC “Dr Dragiša Mišović” Beograd, 2010.
 • Multidisciplinarni pristup gubitku svesti.  Akreditovan program KME. Seminar KBC “Dr Dragiša Mišović” Beograd, 2010
 • Savremeni pristup akutnom moždanom udaru. Akreditovan program KME. Kurs prve kategorije KBC “Dr Dragiša Mišović” Beograd, 2010.
Predavanja po pozivu:
 • Klinička slika, tok i prognoza subkortikalnih afazija. Neurološka sekcija srpskog lekarskog društva 2001 Beograd .
 • Lečenje kasnih posledica ishemičnog moždanog udara. Satelitski simpozijum Ateroskleroza i cerebrovaskularna bolest: Posle dekade mozga. Prvi Jugoslovenski kongres o aterosklerozi 2001 Jun 1 Beograd.
 • Psihijatrijske posledice moždanog udara. Simpozijum o kasnim posledicama moždanog udara 2003 Maj 9 Beograd.
 • Depresije nakon moždanog udara. Fizijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva 2003; Stari Slankamen.
 • Psihijatrijske posledice moždanog udara. Treća škola za zdravstvene radnike i saradnike u gerijatriji sa medjunarodnim učešćem 2004 April 19-22 Donji MIlanovac.
 • Prehospitalna digerencijalna dijagnoza moždanog udara. Sedmi kongres urgentne medicine Kragujevac 2006.
 • Dijabetične polineuropatije. Seminar KBC “Dr Dragiša Mišović” Beograd 2008.
 • Metaboličke encefalopatije. Seminar KBC “Dr Dragiša Mišović” Beograd 2009.
Publikacije:

Autor je više naučnih radova iz oblasti neurologije publikovanih u inostranim i domaćim časopisima i prezentovanih na  Jugoslovenskim i međunarodnim neurološkim kongresima.

Autorski radovi:

Objavljeni u časopisima sa recenzijama:

 • Kuljic-Obradovic D. Subcortical aphasia: three different language disorder syndromes? European Journal of Neurology 2003; 10: 445-448.
 • Kuljić-Obradović D, Ocić G. Kliničke karakteristike govorno-jezičkih disfunkcija talamičkih afazija. Vojnosanitetski pregled 2002; 59: 369-375.
 • Kuljić-Obradović D, Labudović G, Basurović N, Savić M. Neuropsychological deficits after bithalamic haemorrhages. Journal of the neurological Sciences 2007; 27: 174-176.
 • Kuljić-Obradović D, Đoković S, Labudović M. Diferencijalna dijagnoza moždanog udara u prehospitalnim uslovima. ABC-časopis urgentne medicine 2006; Vol. 6, br. 2-3: 66-69.

Objavljeni u zbornicima radova

 • Kuljić-Obradović D, Todorović B. Analiza strukture mortaliteta u pacijenata lečenih zbog CVO mozga. Prvi kongres prehospitalne urgentne medicine; 1999 Okt 01-05; Arandjelovac: 15.
 • Kuljić D, Ocić G. Klinički varijeteti subkortikalnih afazija. Peti kongres neurologa Jugoslavije; 2000 Jun 01-03; Zlatibor: 149.
 • Kuljić-Obradović D, Todorović B. Učestalost pojave epileptičnih napada kod cerebrovaskularne insuficijencije. Peti kongres neurologa Jugoslavije; 2000 Jun 01-03; Zlatibor: 69.
 • Kuljić-Obradović D. Lečenje kasnih posledica ishemičnog moždanog udara. Satelitski simpozijum Ateroskleroza i cerebrovaskularna bolest: Posle dekade mozga. Prvi Jugoslovenski kongres o aterosklerozi; 2001 Jun 1; Beograd: 76-82.
 • Kuljić-Obradović D. Poremećaji govorno-jezičkih funkcija nastali usled ishemičkih lezija strijatokapsularnog regiona mozga. Drugi Jugoslovenski simpozijum o moždanom udaru; 2001 Septembar : Soko Banja: 215.
 • Kuljić-Obradović D. Jovanović M. Učestalost pojedinih faktora rizika za razvoj moždanog udara u starijoj životnoj dobi. 2002 Maj 12-16: Vrnjačka Banja.
 • Kuljić-Obradović D, Medić S. Glavobolja i cerebrovaskularna bolest. III Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama; 2002 Decembar 5-7: Novi Sad.
 • Kuljić-Obradović D. Psihijatrijske posledice moždanog udara. Simpozijum o kasnim posledicama moždanog udara: Zbornik radova; 2003 Maj 9; Beograd: 5-15.
 • Kuljić-Obradović D, Atić S. Does EEG pattern in stroke patient with epileptic seizure depend on localization of the lesion? 35th International Danube symposium for neurological sciences and continuing education 2003 September 11th-14th; Belgrade: 83.
 • Kuljić-Obradović D, Bezmarević A. Prediktori lošeg ishoda spontane intracerebralne hemoragije. Dvanaesti kongres neurologa Srbije I Crne Gore sa medjunarodnim učešćem; 2004 Oktobar 06-10; Novi Sad: 107-108.
 • Kuljić-Obradović D, Medic S, Basurović N. Depresija nakog blagog moždanog udara. Četvrti Jugoslovenski simpozijum o moždanom udaru; 2005 Septembar : Tara.
 • Kuljić-Obradović D, Labudović G, Basurović N, Savić M. Neuropsychological deficits after bithalamic haemorrhages-case report. Fourh International Congess on Vascular Dementia 2005 October 20th-23 th; Porto: 69.
 • Kuljić-Obradović D, Medić S, Ivanović Basurović N. Post-stroke depression after mild stroke. Fifth International Congess on Vascular Dementia 2007 November 8th-11 th; Budapest: 105.
 • Kuljić Obradović D, Ocić G. Komparativna analiza kliničke slike talamičke i transkortikalne senzorne afazije. VII-XIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2008 Septembar 11-14; Kragujevac: 242.
 • Kuljić Obradović D, Stojčevska T, Čelić V, Popović-Penčić B, Nešović M, Kleut M. Cardiovascular autonomic neuropathy in patients with chronic heart failure. NEUROCARD 2009. International Symposium on Neurocardiology; 2009 October 1-3; Belgrade: 74.
Koautorski radovi:

Objavljeni u časopisima: 

 • Nenadović M, Striković J, Aleksić A, Ratković R, Zelenović Lj, Solunac B, Škerović M, Kuljić D. Therapeutical value of PTX in patientes with acute brain ishemia. Neurologija, 1990, 37 Suppl 1: 96-97.
 • Savić M, Nikić P, Kuljic-Obradovic D. Relationship between prevalent cardiovascular disease and the main subtypes of ischemic stroke. European Journal of Neurology 2004; Vol 11. Suppl 2: 72.
 • Trajković S, Ivanović N, Bezmarević A, Zelenović Lj, Kuljic-Obradovic D, Savić M. Clinica course in patients wih cerebellar infarcts. European Journal of Neurology 2006; Vol 13. Suppl 2: 178.
 • Medic S, Kuljic Obradovic D, Boskovic M, Andrejic V, Nikolic M, Radic Z. Diabetes and Stroke: How to Recognize the High-risk Category for Ischemic Stroke? European Journal of Neurology 2008; Vol 15. Suppl 3: 70.
 • Andrejic V, Medic S, Kuljic Obradovic D, Radic Z Jacquieline du Prè: Lasting inspiration. European Journal of Neurology 2008; Vol 15. Suppl 3: 387.
 • Medic S, Kuljic Obradovic D, Multiple lacunar infarcts with and without hite matter lesions: Differences in cliical presentation an risk factor profile. Cerebrovasc Dis 2009; 27 (suppl 6): 200

Objavljeni u zbornicima radova

 • Nenadović M, Aleksić A, Zelenović Lj, Škerović M Solunac B, Maloparac Nikolić S, Kuljić D, Sretenović S. Primena Pentoxifyllin-a u akutnom ishemijskom cerebrovaskularnom insultu sa aspekta uticaja na hemoreološke poremećaje. Prvi Jugoslovenski Simpozijum o urgentnim stanjima u neurologiji; 1990 Nov 15-17; Beograd: 37.
 • Savić M. Nikić P, Kuljić-Obradović D, Denić. Amnestic Syndrome in Patient with ruptured Anerysms of the Anterior Communicans Artery-The influence of CT results on long term prognosis. Fourh International Congess on Vascular Dementia 2005 October 20th-23 th; Porto: 66.
 • Andrejić V, Medić S, Kuljić Obradović D, Radić Ž. Dislipidemija kao faktor rizika za akutni ishemički moždani udar. VII-XIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2008 Septembar 11-14; Kragujevac: 218.
 • Nikolić M, Dragović S, Andrejić V, Medić S, Kuljić Obradović D. Značaj hipoglikorahije u postavljanju dijagnoze meningealne karcinomatoze: prikaz slučaja. VII-XIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2008 Septembar 11-14; Kragujevac: 288.
Politika privatnosti
Koristimo kolačiće da poboljšamo vaše iskustvo dok koristite našu veb stranicu. Ako koristite naše Usluge preko pretraživača, možete ograničiti, blokirati ili ukloniti kolačiće putem podešavanja vašeg veb pretraživača. Takođe koristimo sadržaj i skripte trećih strana koje mogu koristiti tehnologije za praćenje. Možete selektivno dati svoju saglasnost u nastavku da biste dozvolili ugrađivanje takvih trećih strana. Za potpune informacije o kolačićima koje koristimo, podacima koje prikupljamo i načinu na koji ih obrađujemo, pogledajte našu Politika privatnosti
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google