Naš tim

Početna > Naš tim > Prof. dr Ana Đorđević – Dikić

Prof. dr Ana Đorđević – Dikić

Kardiolog

Biografija

Đorđević Dikić Ana,

Rođena u Dubrovniku, 7.april 1964. Internista, supspecijalista kardiologije. Profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Osnovnu, srednju školu i fakultet je ѕavršila u Beogradu. Diplomirala je 1988. Specijalistički ispit je položila 1997 na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Subspecijalista u oblasti kardiologije je od 2000 godine.

Magistarsku tezu pod nazivom: Adenozinski ehokardiografski test u dijagnostici koronarne bolesti odbranila je 1988, na Medicinskom fakultetu z Beogradu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom: Neinvazivna procena koronarne rezerve transtorakalnom Dopler ehokardiografijom kod pacijenata sa prethodnim infarktom miokarda pre i posle perkutane koronarne intervencije, odbranila je 2008 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Kao dobitnica stipendije za naučno istraživanje Evropskog Udruženja Kardiologa, radila je na Institutu za kliničku fiziologiju u Pizi, Italija 6 meseci usavršavajući metode neinvazivne dijagnostike.

Od 1992 godine radi na Klinici za Kardilogiju Kliničkog Centra Srbije na odelenju neinvazivne dijanostike., gde je šef Kabineta za funkcionalnu dijagnostiku i farmakološke testove, što je ujedno i glavni predmet njenog naučnog istraživanja u cilju razvijanja neinvazivnih metoda dijagnostike.

U zvanje Vanrednog profesora na katedri za Internu medicinu Medicinskog Fakulteta u Beogradu izabrana 2015 godine.

Aktivna u radu Udruženja kardiologa Srbije kao Podpredsednik za časopis udruženja Srce i krvni sudovi od 2014, Predsednik radne grupe za Koronarnu patofiziologiju. mikrocirkulaciju i funkciju miokarda 2015, i Predsednik Udruženja kardiologa Srbije u periodu od 2017 do 2019, angažovala se za veću interakciju mladih kolega i Evropskog udruženja kardiologa kroz stipendije udruženja za odlazak na naučne skupove i formiranje mikro-stipendija koje će potpomognuti odlazak kolega u inostranstvo u elitne centre radi savladavanja neke metode koju će kasnije implementirati u Srbiji. Takođe, za svog mandata je oformila sekciju u okviru udruženja : Ženski forum koja će se baviti problemima žena kao doktorima i pacijentima.

Za svoje angažovanje je dobila priznanje: Zlatnu medalju udruženja kardiologa.

U svom profesionalnom radu unapredila je metode neinvazivne i funkcionalne dijagnostike ishemijske bolesti srca i prva uvela nov metod neinvazivnog ehokardiografskog merenja koronarne rezerve protoka u svakodnevnu kliničku praksu koji je omogućio jednostavno praćenje zdravstvenog stanja pacijenata i doneo olakšice u donošenju terapijskih odluka. Svoje dijagnostičke veštine je prenosila na sve zainteresovane kolege i iz tog rada su stvoreni mnogi naučni radovi. Njen kabinet za funkcionalnu dijagnostiku je jedan od 21 centara u svetu angažovanim na zajedničkom multicentričnom internacionalnom projektu napredne primene stres ehokardiografije pod nazivom Stres eho 2020.

Autor je i ko-autor u 112 originalnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima., kumulativni impakt faktor je 210.479. Autor je poglavnja u knjizi: Kardiologija, urednici Ostojić M, Kanjuh B, Beleslin B Beograd : Zavod za udžbenike, 2011; u knjizi Stres test, urednici Nedeljković I, Dikić N , Beograd 2014, u knjizi Iznenadna srčana smrt u sportu, urednik Dikić N, Beograd 2004, z Knjizi Stres ehokardiografija, urednik Pikano E, Springer, šesto izdanje 2016.

Član je Evropskog i Američkog udruženja kardiologa.